Hakkımızda

3D INCERTA Belgelendirme Mühendislik Gözetim Ve Denetim Ltd. Şti. malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, personelin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin gözetimi ve belgelendirilmesi faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

3D INCERTA Belgelendirme Mühendislik Gözetim Ve Denetim Ltd. Şti. alanında uzman kadrosu vasıtasıyla sunduğu hizmetler ile müşterilerine değerli katkılarda bulunmaktadır.

Her geçen gün gelişmekte olan teknik düzenlemelere yeterli reaksiyonu gösterebilmek için 3D InCertA, tüm ekibiyle birlikte ulusal ve uluslar arası normlara uygun hizmet vermekte ve servis ağlarını her gün genişletmektedir.

Kalite Politikamız
3D-INCERTA üst yönetimi, müşterilerine sunduğu faaliyetlerin daima yasal düzenlemelere ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve bunun için gerekli bütün kaynakları ayırmayı taahhüt eder.

3D-INCERTA belirlediği kalite hedef politikasına uygun olarak tüm şirket bazında çalışmak ve bunu takip ederek geliştirmek için TS EN ISO/IEC 17020 , TS EN ISO/IEC 17024, EA-2/17 INF: 2014 ve TS EN ISO/IEC 17065 Standartlarında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir Kalite Yönetim Sistemi sürdürmektedir.

3D-INCERTA üst yönetimi; tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemine tam olarak uymayı, ve bu sistemin en uygun şekilde çalışması için gerekli olan bütün kaynakları (eğitim, personel, ekipman, cihazlar, bilgisayar, vb) tahsis etmeyi taahhüt eder.

3D-INCERTA üst yönetimi tarafsızlığın önemini tam olarak benimser ve muayene faaliyetlerinin yürütülmesinde çıkar çatışmalarının ve objektifliğin yönetilmesini temin eder.

Şirket personeline uygun eğitimlerin verilmesi ve sürekli profesyonel gelişimlerinin sağlanmasını, KYS ve ilgili teknik formların gerekliliklerinin karşılanmasında esas şart olarak kabul eder. Bu Kalite Yönetim Sistemi ile 3D-INCERTA, kalite politikasını ve kalite hedeflerini belirler. Kalite Hedefleri belirlenen performans parametreleri çerçevesinde yıllık olarak hazırlanır (Bkz. KYEK-E4-F.011 Yıllık Kalite Hedefleri) ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında takibi yapılır.

KYS içinde bir fonksiyonu olan her çalışan, kalite güvenceyi en önemli önceliği olarak benimsemek, KYS ve ilgili dokümantasyonun kullanım amacına aşina olmak ve bunları iş yaşamına entegre etmekle yükümlüdür.

Tüm çalışanlar, tam zamanlı kadrolu çalışanlar veya taşeronlar, tarafsız olarak davranacak ve şirket tarafsızlığını tehlikeye atacak ve kendilerini çıkar çatışmasına düşürebilecek ticari, finansal veya diğer türde baskılara izin vermeyeceklerdir.

Tüm 3D-INCERTA personeli veya taşeronlar KYEK-E11-D.002 Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük, Gizlilik Akdi’ni imzalamakla ve ona uygun davranmakla yükümlüdürler.

KYS’nin yürürlükte ve güncel oluşunun sağlanması için Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır. Kalite Yönetim Temsilcisi, diğer görevlerinden bağımsız olarak, KYS’nin dokümante edilmiş gereklilikleri yoluyla kalite güvencenin sağlanması için ilgili sorumluluğa ve yetkiye sahiptir ve KYS’nin performansı ile ilgili bilgileri periyodik olarak Genel Müdür’e rapor eder.

KYS’nin etkili bir biçimde yürütülmesi, problem çözme toplantıları ile birlikte yapılan düzenli gözden geçirmeler ile KYS’nin belirlenen kriterleri sağlaması temin edilir.
Yönetim Beyanı
BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, DÜRÜSTLÜK, GİZLİLİK BEYANNAMESİ

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. bir limited şirketidir ve herhangi başka bir şirket ile arasında kararlarını etkileyebilecek bir kontrol anlaşması, bağımlılık veya bir başvuru sahibinin aleyhinde veya lehinde bir kararı etkileyebilecek herhangi bir anlaşma, sözleşme ya da başka bir düzenleme mevcut değildir.3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. A tipi muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak ISO 17020 standardında Ek A’da yer alan asgari kriterleri ve TS EN ISO IEC 17024 , TS EN ISO IEC 17065, TS EN ISO IEC 17020 standartlarında belirtilen gereklilikleri karşılamaktadır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. kendi yönetim sistemi vasıtası ile tarafsızlığını korur, uygunluk ya da uygunsuzluk ile ilgili tüm kararlar sadece objektif kanıtlara dayanarak alınır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. servis sağladığı iş veya projelerde yer alan diğer kuruluşlardan bağımsızdır. Bağımsızlığını sağlamak için:

Servis verdiği firmaların sahibi ya da hisse paydaşı değildir.
Çalışanlarının, muayene edilen ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yükleyicisi, müşterisi, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı, ya da bunların hepsini ya da birkaçını yapan kuruluş ya da kuruluşların temsilcisi olmasına müsaade etmez.
Belgelendirdiği ürünlerin tedariğini veya tasarımını yapmaz.
Müracaat edilen belgelendirmeye engel teşkil eden konularla ilgili olarak, başvuru sahibine danışmanlık hizmeti veya tavsiyeler vermez.
Belgelendirme süreci ve kararlarının gizliliğinde, objektifliğinde veya tarafsızlığında taviz verilebilecek hizmetleri veya ürünleri sağlamaz.
Bütün ilgili taraflar, 3D-Incerta Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti’nin hizmetlerine erişebilirler. 3D-Incerta Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti’in çalışma prosedürleri ayrım yapmayan bir şekilde uygulanmaktadır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personeli, müşteriye karşı tarafsızlığını ve şirkete karşı sadakatini korumakla yükümlüdür. Bu sebeple personel maaşları, tamamlanan muayene işlemlerinin sayısı ve/ veya sonucundan bağımsızdır. 3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personeli, üstlendiği görevlerde bağımsız ve tarafsız davranmayı, hizmetler ve kuralları müşteri farkı gözetmeden eşit olarak uygulamayı, ulusal ve uluslararası standartları esas alarak şirketin bağımsızlık, tarafsızlık, güvenirlik, açıklık ve gizlilik ilkelerine tam uyacağını taahhüt eder.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personelinin maddi teşvikleri kabulü kesinlikle yasaktır. Personelin bağımsızlığını etkileyebilecek veya etkilediği izlenimini yaratabilecek hediyelerin kabulü de aynı şekilde yasaktır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personeli gizliliği korumakla yükümlüdür. Bu sebeple personele iletilen tüm sözlü, yazılı, çizili bilgiler, mülkiyet hakkı ve bilgi kaynakları, muayene sırasında veya sonrasında , müşterinin kendisi tarafından izin verilmedikçe veya yasal zorunluluk olmadıkça üçüncü taraflara iletilemez. Bu anlaşma, iş akdinin sona ermesinden sonra da süre sınırı olmaksızın geçerliliğini koruyacaktır.

3D INCERTA

______________

VİZYONUMUZ:

Sektörümüzde kısa dönemde, pazardaki rakiplerimiz arasında en güvenilir, en sistemli çalışan ve hizmet veren bir kuruluş olmak,

MİSYONUMUZ:

Bilgiyi ve öğrenmeyi temel alarak verileri paylaşmak, değerlendirmek, yeniliklere ve yaratıcılığa önem vererek, iletişim kuran, fikirlerini ifade eden, tüm kaynaklarını verimli şekilde kullanarak topluma ve çevreye saygılı, duyarlı bir organizasyon yapısı ile ilke ve özdeğerlerimize bağlı kalarak takım ruhu ile hedeflerimize ulaşmak,

ŞİRKET DEĞERLERİ:

İş yaşamında iş ahlakı ilkelerine uymak, Şirket vizyonunu; değişime, gelişime ve dünyaya açık tutmak, yenilikçi olmayı gelenek olarak görmek ve uygulamak, Öğrenmeyi ve eğitimi yükselmenin anahtarı olarak görmek, İyi bir dinleyici, katılımcı ve paylaşımcı olmak, Çalışma düzenine uymayı, kendimize ve birbirimize saygının gereği olarak görmek, Kişisel becerilerimizi sonuna kadar geliştirmeyi görev addetmek, Şirket hedefleri ve amaçları doğrultusunda çalışmayı temel sorumluluk olarak bilmek,